પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

જન સેવા કેન્દ્ર, સુરત

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ
નવા જિલ્લા સેવા સદન,
બ્લોક બી, ૫મો માળ,
અઠવાલાઈન્સ, સુરત,
ગુજરાત - ૩૯૫૦૦૧

૮:૩૦ A.M થી ૫:૩૦ P.M
+૯૧ ૨૬૧

હોલિડે કેલેન્ડર

રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર